2021-05-31

Bạn có biết những gì các an toàn kiến thức của tùy chỉnh CuộN Dumper Sản phẩm là?

Các tùy chỉnh CuộN Dumper Sản phẩm là một loại đặc biệt của phương tiện đi lại có thể nghiêng Phễu cho ngắn khoảng cách giao thông vận tải của vật liệu. MỘT "xô"-Hình Container được cài đặt trên cơ thể, mà có thể được bật lên để tạo thuận lợi cho dỡ.