2021-06-08

सी-प्रकार रोटर डम्परले भन्छ: डम्प ट्रकहरूको लागि सुरक्षा आवश्यकताहरू के हो?

डम्प ट्रक एक विशेष प्रकारको सवारी साधन हो टिपिंग हपरको साथ सामग्रीको छोटो दूरी यातायातको लागि। एउटा "बकेट" आकारको कन्टेनर शरीरमा स्थापना गरिएको छ, जुन अनलोड गर्न सहयोग पुर्dyयाउन सकिन्छ।